بازدید از نیروگاه توس

زمان بازدید : 28 اردیبهشت 1390

ظرفیت ثبت‌نام 20 نفر میباشد.

زمان ثبت نام : یکشنبه 90/2/18 تا ساعت 12

IEEE محل ثبت نام : دفتر شاخه دانشجویی

Advertisements

تغییر زمان جلسه دوم کارگاه آموزشی HSPICE

با توجه به درخواست شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی HPICE زمان جلسه دوم تغیر کرده است.

جلسه دوم :دوشنبه 19 اردیبهشت،ساعت 12